Dr. Murat Kaya ile…

0
Sayı: Ağustos 2019
Dr. Murat Kaya ile…

Bu sene abonelerimize Dr. Murat Kaya’nın dergimiz için kaleme aldığı “Kitabımız Kur’ân-Muhtevası ve Fazîletleri” isimli eserini hediye ediyoruz. İki dünyada kurtuluş rehberimiz Kur’ân’ımıza ilişkin etraflı bir bilgilenme kaynağı hükmündeki bu kıymetli eserin hazırlanma gerekçesi, maksadı ve muhtevasını muhterem müellifi ile konuştuk.

ALTINOLUK: Efendim, bu sene okurlarımıza hediye edeceğimiz kitabın telif çalışması nasıl başladı?
DR. MURAT KAYA: Muhterem Osman Nuri TOPBAŞ Üstadımız Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili derli toplu bir kitaba hem Türkiye’de hem diğer İslâm ülkelerinde ihtiyaç olduğunu söylediler. Böyle bir kitap yazılırsa diğer dillere de tercüme edilerek geniş bir coğrafyada istifadeye medâr olacağını ifade ettiler. Bu eserin telif edilmesi için devamlı teşvik ettiler ve desteklediler. Hatta kitabı baştan sonra okuyarak tashih ve tekliflerini bildirdiler. Kıymetli fikirleriyle eseri zenginleştirdiler ve muhtevasına yön verdiler. Yani Muhterem Üstadımızın himmetleriyle elinizdeki eser gün yüzüne çıkmış oldu. Eseri hazırlarken Muhterem Prof. Dr. Ömer Çelik hocamızın da yardım ve yönlendirmeleri oldu. Burada Muhterem Üstadımıza ve Kıymetli Hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun.
ALTINOLUK: Böyle bir eserin hazırlanmasındaki temel sâik ne idi? Kitabı, nasıl bir ihtiyaca binâen hazırladınız?
DR. M. KAYA: Rahmân olan Allah Teâlâ engin rahmeti sebebiyle kullarına yol göstermek ve onların daha büyük nimetlere nail olmasını sağlamak üzere Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i ve Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiştir. Ve bu iki büyük nimeti ayrı ayrı bütün âlemlere rahmet kılmıştır. Allah Rasûlü (s.a.v) âlemlere rahmet olduğu gibi getirdiği Kur’ân-ı Kerîm de aynı şekilde sonsuz bir rahmet olmuştur. İmtihan dünyasını en güzel şekilde değerlendirip ebedî hayatı kazanmamız ve daha da ötesi ebedî hayatı yüksek bir standartta yaşayabilmemiz bu iki rahmetten hakkıyla istifade edebilmemize bağlıdır.
Dünya hayatı çok aldatıcı bir hayattır. Buna aldatıcı şeytan ile nefis de destek verince insanların çoğu âhireti, dini ve Kur’ân’ı bir tarafa bırakıp dünya zevklerine dalıveriyorlar. Hele son zamanlarda bu düşüş iyice hız kazandı. İnsanları bu tehlikeli gidişe karşı uyarmak, Kur’ân’ı tekrar gündeme getirmek, onun lüzumunu, ehemmiyetini, faziletini anlatarak ondan istifadeyi artırmak, muhtevasıyla ilgili bilgiler vererek onu insanlara tanıtmak için bu eseri hazırlamaya karar verdik. Diğer bir ifadeyle azalan ilgiyi tekrar Kur’ân üzerine çekmek istedik.
Modern zamanlarda bir problem daha zuhûr etti. Müsteşriklerin asırlardır süren gayretleri İslâm toplumunda akis buldu. Onların Kur’ân aleyhindeki sözleri Müslümanlar arasında yankılandı. Asırlardır Kur’ân hakkında şüpheler uyandırmaya çalışıyor, onun beşer sözü olduğunu, çelişki, hata ve zaaflar taşıdığını iddia ediyorlardı. Aslı olmayan bu iddialara Müslümanları inandırmaları mümkün değildi. Son yıllarda Müslümanların içinden bazı insanları elde ederek, köhne iddialarını içimizden dillendirmeyi başardılar. Bu insanlar anlaşılmaz bir tavırla oryantalistlerin iddialarını kendi görüşleriymiş gibi tekrarlamaya başladılar. Diğer taraftan teknolojinin gelişmesi ve haberleşmenin artmasıyla insanların bilgiyi büyük oranda kendi kendine edinmeleri zihinleri karmakarışık etti. Doğru ile eğri birbirine girdi. Bilhassa dinî bilgide çok büyük karmaşa ve ihtilaflar zuhur etti. İnsanlar doğru ile yanlışı ayırmayacak hâle geldiler. Bu durumda kafası karışık ve imanı zayıf insanlar bu iddiaların tesiriyle yanlış fikirlere saplanmaya başladılar. Kur’ân-ı Kerim’le ilgili akla mantığa uymayan düşünceleri benimser oldular. Bu tehlikeli akıma karşı Kur’ân’ın mahiyetiyle ilgili bilgilendirme ihtiyacı zuhûr etti. Dolayısıyla gayr-i müslimlerin ve onların içimizdeki temsilcilerinin bu tür saptırıcı iddialarına cevap verme ve meselenin doğrusunu anlatma ihtiyacı giderek artıyor. Bu kitabın hazırlanması biraz da bu ihtiyaçtan doğdu. Ancak iddialara cevap verme üslûbundan ziyade doğruyu ortaya koyarak yanlışın önünü kesme usûlü takip edildi.
ALTINOLUK: Kitabın Kur’ân’ımızı yeni nesillere tanıtma gibi bir gayesinin de olduğunu söyleyebilir miyiz?
DR. M. KAYA: Neslimiz bizim için çok önemli. Onların dünya hayatına yön vermek ve âhiretteki konumlarını yükseltmek, iyileştirmek en büyük derdimiz. Onları Kur’ân gibi büyük bir rehberden uzak ve gâfil yetiştirirsek çok ağır bir vebal yüklenmiş oluruz. Onlara dünyevî ilimleri öğretmek için sarf ettiğimiz gayrete baktığımızda Kur’ân’a ayırdığımız zamanın ne kadar az olduğunu görüp utanmamız gerekir. Senenin neredeyse tamamına yakınını ve en verimli zamanlarını diğer derslere ayırıyor, büyük masraflar yapıyor, yorucu gayretlere giriyoruz. Okullar tatil olduğunda çocuk boş kalırsa camiye, kalabalık bir ortama Kur’ân öğrenmeye gönderiyoruz. O da ancak babanın yıllık izni başlayıncaya kadar devam edebiliyor. Baba tatile çıktığında bu eğitim de yarım bırakılıyor ve gidiliyor. Okullar açıldığında ise zaten derslerde başarılı olmak için Kur’ân ve dinî ilimlere vakit ayırmak kimsenin aklına gelmiyor. Şimdi burada durup biraz düşünelim. Üç günlük dünyayı kazanmak veya güzelleştirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz, ama ebedî hayatı arkamıza atıyor, onu kazanmak için ciddî bir çalışma yapmıyoruz. Bu hiçbir aklın kabul etmeyeceği bir düşünce tarzıdır. Akıllı insan yaşadığı bu dünyayı güzelleştirmek için çalıştığı gibi gelecekte yaşayacağı ve hiç bitmeyecek hayatı güzelleştirmek için de çalışır. Hatta o ebedî olduğu için ona daha fazla ehemmiyet verir. Sonsuz hayatta nasıl yaşamak istiyorsa ona göre hazırlık yapar. İşte Kur’ân-ı Kerîm bu konuda bizi uyarıyor ve ne yapmamız gerektiği hususunda yol gösteriyor. O hâlde ilk yapılacak iş bu kılavuzu, rehberi öncelikle okumak. Ne yapmamız gerektiğini ondan öğrenmek ve hayatımızı ona göre planlamak. Bunları düşündüğümüzde Kur’ân’ın bizler için ne büyük bir anlam ifade ettiğini anlarız. Ona göre değer verir, ona göre sevgimiz ve saygımız artar.
ALTINOLUK: Aslında bu kitap Kur’ân’ımızla nasıl bir irtibatımız ve ülfetimiz olması gerektiğini de ortaya koyuyor diyebilir miyiz? 
DR. M. KAYA: Evet, bizi yaratan Rabbimiz bizimle konuşmuş, bize hitap etmiş, bizim maslahatımız ve iyiliğimiz için talimatlar vermiş. Bize rahmet etmiş, merhamet etmiş ve rahmet olarak kelamını göndermiştir. O hâlde bize rahmet eden, bizi var eden, her türlü nimetini üzerimize yağdıran Rabbimizin kelamı bizim için çok mühim ve sevimlidir. Üstelik bu kelâm-ı ilâhîde Allah’ın nimetlerinin devamını sağlayacak formüller vardır. Yani Kur’ân’ı okuyup emirlerine riayet ettiğimizde Allah’ın asıl büyük ve devamlı nimetlerine kavuşacağız. Sonsuz nimetlerin kapısı Kur’ân’la açılıyor. Şimdi böyle bir anahtara bizim yaptığımız gibi muamele edilir mi? Edilirse bu akıllıca bir iş olur mu? Madem bütün menfaatimiz bu anahtardaysa o zaman ona gözümüz gibi bakmalıyız. Onu korumak için bütün çile ve meşakkatlere katlanmalıyız. Hatta onu korumak için hayatımızı bile ortaya koymalıyız. Bütün malımızı, canımızı bu uğurda sarfetmeliyiz. İşte Kur’ân’ın bu vasfı ve konumu insanlara devamlı hatırlatılmalıdır. 
Müslüman için en büyük hayır, ebedî saadet rehberinden haberdar olması, ona uygun bir hayat yaşayarak en büyük kazancı elde etmesidir. Biz Müslüman kardeşimizin hayrını istiyorsak öncelikle onun Kur’ân’la tanışmasını sağlamamız lâzımdır. İşte bu kitap öncelikle Müslüman kardeşlerimize, sonra da bütün insanlara Kur’ân’ı tanıtmak ve sevdirmek için hazırlandı. Onların hayrını istediğimiz için Kur’ân’ı daha yakından tanıyıp sevmelerini ve onunla daha fazla beraber olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Altınoluk dergimiz de bu konuda bizlere çok büyük destek sağlıyor. Allah razı olsun, mükâfatını bol bol versin. Okuyucularımız da bu samîmî gayrete ortak olarak Kur’ân’ı daha fazla insana tanıtmaya yardımcı olabilirlerse ecirde ortak oluruz. Ecrimiz bölünmez, herkese bir misli verilir. Bu gayret, kitabı okuyup okutmak, hediye etmek, dergiye abone yapmak, sözlü olarak anlatmak gibi herkese göre farklı farklı yollarla olabilir. Herkes gücü nisbetinde, imkânlarına göre mes’ûldür. Allah hepimizin yardımcısı olsun.  
ALTINOLUK: Kitabın muhtevasını kısaca özetlemek gerekirse neler söylersiniz?
DR. M. KAYA: Kitapta öncelikli Kur’ân-ı Kerîm’in mâhiyetinden bahsediliyor. Nazmıyla ve manasıyla Allah kelamı olduğu, nasıl indirildiği, kaydedildiği, muhafaza edildiği ve bizlere nakledildiği anlatılıyor. Sonra Kur’ân’ın mucize oluşu ve mucizevî yönlerinden bahsediliyor. Muhtevasından önemli noktalar özetleniyor. Kur’ân’ın fazilet ve bereketiyle ilgili rivayetlere yer veriliyor. Son olarak da Kur’ân’a karşı vazifelerimiz sıralanıyor. Onu nasıl okumalı, nasıl anlamalı ve nasıl yaşamalıyız? Buna dair örnekler zikrediliyor. Kur’ân eğitiminin önemi ve usûlü üzerinde duruluyor. Kur’ân’ı tebliğ etmemiz gerektiği vurgulanıyor. Kitap bu konular etrafında örüldü. Allah Teâlâ’dan niyâzımız bu kitabın bütün insanlığa faydalı olması, hayır yolunda bir adım, ilim binasında bir tuğla olmasıdır. Sizlere de hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyor, gayretlerinizin bereketli olmasını niyaz ediyorum.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook