Tebliğde Rıfk

0
Sayı: Ocak 1991

Allah Teala buyuruyor:

"Allah Teala'nın sana nazil olan rahmeti sebebiyle Habibim sen onlara yumuşaklıkla söz söyledin. Eğer sen kötü ahlaklı, kalbi katı, onlara fena söyler ve şiddetle muamele eder olsa idin onlar senin etrafından dağılırlardı. Eğer onlar kusur ederlerse afvet ve onların günahlarına da Rabbinden mağfiret iste ve bazı işlerde onlarla istişare et. Bir işi yapmak kasdettiğinde Cenab-ı Allah'a tefviz-i umur et. Zira Allah Teala zatına tefviz-i umur eden kullarını sever. Ve onlara muhabbet eder." (Al-i İmran, 150)

Sözde yumuşaklık:

Söylenecek sözü lisan-ı münasible yumuşak söylemek hem kalbe daha fazla tesir eder, hem daha çabuk kabul edilmesini temin eder, hem de başlanan bir işin devamını sağlar. Cenab-ı Hak bunun için Musa ve Harun -aleyhime's-selam-'a:

"Fir'avn'a gidin de ona yumuşak söz söyleyin" (Nahl, 125) buyurmuştur.

İmam Fahr-i Razi Tefsirinde der ki:

Rıfk ve mülayemet Cenab-ı Hakk'ın hukuku ihlal edilmediği vakitlerde caizdir. Bu hudud tecavüz edildiği vakit caiz değildir. Bunun için Cenab-ı Hak:

"Ey Peygamber-i Zişan. Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onların tepesine bas!" (Tevbe, 143) buyurmuştur.

Müminlere de hadd-i zinayı ikame hususunda:

"Zina eden kadınla erkek hakkında ceza tatbik edilirken Allah'ın dininin bu hükmü üzerinde sizi merhamet tutmasın!" (Nur, 3)

Hakikat şudur ki, her iki halde de ifrat ve tefrit dinde makbul değildir. Fazilet orta yolu tutmaktır ki bu da sırat-ı müstakimdir. Bu sırdan dolayı Cenabı Hak "vasat"ı medh etmiş ve:

"Sizi orta yolu tutan bir ümmet kıldık." (Bakara, 143) buyurmuştur.

Bilinmelidir ki, bi'set-i Muhammediyyeden maksad: Resulullah'ın Allah'ın emirlerini mahlukata tebliğ etmesidir. Bu gaye ancak kulların kalblerini bu işe meyil ettirmekle tahakkuk eder.

Bundan başka bu yolda mutmain olmaları da lazımdır. Bunun için de Nebi'nin rahim ve kerim olması ve cezaların tatbikinde sırat-ı müstakimden ayrılmaması, bazı günahlarını görmemesi, kötülüklerini afvetmesi ve onlara her türlü iyiliği göstermesi, şefkat etmesi lazımdır. Bu sebepten dolayı Nebilerin bütün kötü ahlaktan müberra olmaları sünnet-i ilahiyyede vacib olmuştur. (Ruhu'l-Beyan, 1/381)

Hadis-i şerifte:

"Dinin medar-ı kıyamı ve direği nasihattir. İhlastır, samimiyettir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu-cümleyi üç defa tekrar buyurdu. Dedik: "Ya Rasulallah bu nasihat kimedir?" Buyurdu:

"Allah'a, Rasulüne, müslümanların imamlarına ve umum halkadır." (Buhari)

Allah'a nasihat, onun birliğine sağlam itikad, ibadet ve taatında tam ihlastır. Rasulüne nasihat, onun risalet ve nübüvvetini tasdik, şeriatını hüsn-i kabul, emir ve nehyine inkıyaddır. Kitabına nasihat, Kur'an-ı Kerim'i tasdik ve hükümleriyle ameldir. Müslümanların imamlarına yani bugünkü tabirle devlet reislerine nasihat meşru olan emirlerine itaattir. Ammeye nasihat ise herkesi doğru yola irşad ve hayra delalet etmektir.

Ebu Musa el-Eş'ari -radıyallahu anh-'ten şöyle dedi:

Rasulullah -sallellahu aleyhi ve sellem-'e bir adam geldi ve dedi ki:

- Ya Rasulallah! Adam var ganimet için savaşır, adam var şan ve şöhret için savaşır; adam var görülmek için yani gösteriş için savaşır; bunlardan hangisi Allah yolundadır?

Risalet-meab -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

"Kim, Allah'ın dediği; yalnız onun dediği üstün olsun diye döğüşürse işte onun savaşı Allah yolundadır."(Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Allah Teala buyuruyor:

"Eğer Allah Teala size yardım ederse size galib olabilir kimse olmaz. Ve eğer yardım etmez de sizi rüsvay kılarsa bundan sonra size yardım edecek kimdir? Ve kimler yardım edebilir? Elbette yardım edemez ve ancak Allah Teala'ya müminler itimat eylesin ve mütevekkil olsunlar ki Allah'ın yardımına istihkak kesb etsinler!" (Al-i İmran, 160)

Fahr-i Razi'nin beyanı vechile, bu ayet-i celile ibadete terğib ve masiyetden tenfirdir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nusretine sebeb Cenab-ı Allah'a itaatla rızasını tahsil etmektir.

Binaenaleyh nusret-ı ilahiyyeye nail olmak için kulların emr-i ilahiye mutî olmaları lazım geldiğine bu ayet-i celile delalet eder. Masiyete cesaret eden nusrete nail olamaz.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook