Sâmi Efendi'den Mektup

Kulluk Vazifesi: Helâl Lokma, Sükût, Sabır Bismillahirrahmanirrahim Esselâmu aleyküm: ...

Kulluk Vazifesi:
Helâl Lokma, Sükût, Sabır
Bismillahirrahmanirrahim
Esselâmu aleyküm:
Mektubunuzu aldım, meâlini okudum, Hak ve salah yolunu taharrî hususundaki alâkanıza memnun oldum. Cenab-ı Hak muvaffak bil-hayr buyursun. Amin.
Yazınızda bildirdiğiniz vechile rüyanızda işaret olunduğu üzere evvelâ “istiğfar” tavsiye olunuyor ki, bu bir hakikattir.
Çünki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere; tercümesi: Bir kimse “estağfirullah” tesbihine kalbde nedâmet, rikkat ve ihlâs ile Cenâb-ı Hakk’ın huzûr-u mânevîsi’nde bulunduğunu mülâhaza ile ve -bilhassa seherlerde- devam ederse Cenâb-ı Allah o kimsenin gamlarını feraha, mudâyakasını vüs’ate, tebdil ile  -min haysü la yahtesip- yani ummadığı bir taraftan kendisini merzuk kılacağı beyan buyurulmuştur.
Bilakis amel ve ibadetinde kusur edenler hakkında da hadis-i şerif’te buyurulduğu üzere; tercümesi: “Vezâifi ubûdiyeti îfâda kusur edenleri Cenab-ı Hakk gam ve kedere mübtelâ kılar.” buyurulmuştur. 
Binaenaleyh bir mü’min gerek dünyevi çalışma vazifesinde ve gerekse mükellef olduğu ubûdiyyet vezâifinde dikkat etmesi pek ehem ve elzemdir. 
1-Şu halde zahirî hizmette kazancın helal lokmadan olmasına dikkat etmek lâzım olduğu gibi, şüpheli lokmalardan da ihtirazen, karma karışık ve rastgele her lokmayı yemekten sakınarak taam-ı tıyb olmasına ehemmiyetle riayet şarttır.

...

 

 

Yazının Devamını Altınoluk Dergisinden Okuyabilirsiniz.

PAYLAŞ:                

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

1892 Yılında Adana’nın Tepebağ mahallesinde dünyâyı teşrîf eden Hazret-i Sâmî (k.s.)’un babaları Müctebâ Efendi, anneleri Ümmügülsüm Hanımefendilerdir. Dedelerinin ismi Abdurrahmân, büyük dedeleri İsh

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle