HABÎBULLÂH'IN İZİNDE

Peygamber Duasıyla Yüzü Ağaranlar

Gözlerimizin ve gönüllerimizin olumsuzluklarla kirletildiği günümüzde Müslümanlara düşen en önemli ve öncelikli vazife, Allah Rasûlü’nün çağlara şifa veren “örnek hayatını” öncelikle aile içinde nesillerimize öğretmek olmalıdır.


Muhammed’ül Emîn’e Teslim Olanın Korkusu Olmaz

Korku, bunalım ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak ancak Muhammed’ü-l Emîn Efendimize tam teslim olarak güven ve huzur bulabiliriz. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselam Peygamberliğini insanlara duyurmadan evvel Muhammed’ü-l Emîn olarak bilin


Hudeybiye Kahramanı Ebû Cendel İbni Süheyl radıyallahu anh

O, Mekke’de müşrik bir aile ortamında doğup büyüdü. Babası Süheyl ibni Amr, Kureyş’in ileri gelenlerinden idi. Bedir Gazvesinden önce (2/624) İslâm’la şereflendi. İslâm’ın nuruyla gönlünü aydınlattı. Dört sene gibi uzun bir müddet Rasûlullah sallall...


Sohbet Nebevî Bir Mirastır

İlahî sorumluluğu; “insanlara Allâh’ın âyetlerini okumak, onları her türlü kötülüklerden arındırmak, yine onlara kitap ve hikmeti ayrıca bilmedikleri (hususları) öğretmek” (Bakara, 151) olan Sevgili Peygamberimiz bu sorumluluğu, şüphesiz bir takım us...


Evlerimiz Sohbet Mektepleridir

Sünnet-i Nebeviye uyma konusunda toplumda en güzel örnekler olan Allah dostları bu konuda da gerçekten manevi evladlarına hayran olunacak güzellikler sergilemişlerdir. Yakınlarının ifadeleri ile Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu kuddise sirruh Hazretleri, deği


O’ndan Böyle Gördük

Zâtına mahsûs bir muhabbetle, bütün mahlûkatı yaradan Yüce Rabbimiz, sayısız âlemler içinde en büyük şerefi insanoğluna lutfederken, en büyük sorumluluğu da yine ona yüklemiştir.


Hayat O’na Uymaktır

Yüce Allah sonsuz kudret ve irâdesi ile, insanı en güzel şekle koyup, en güzel biçimde yaratmış ve ilâhi bir denge ile akıl, fikir ve kudreti kabûl etmeye kâbiliyetli kılıp, bu şekilde diğer canlılara hâkim kılmış ve böylece onu bu âlemdeki diğer var


Gece Karanlığı Teheccüdle Aydınlanır

"Bilmez misin ki, Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katmaktadır. Güneş ve Ay’ı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri (Allah’ın takdir ettiği) belli bir vadeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.


Muhabbetin Şartı Muvâfakattir

İnsanlığın atası Âdem -aleyhisselâm’ın bir imtihan hikmetine binaen dünyaya indirilmesiyle birlikte, Cenâb-ı Hak yüce rahmetinin ayrı bir tecellisi olarak O’na ve O’nun zürriyetine bu yeni hayatlarında nasıl yaşayacaklarını da bizzat vahyetmiştir