KURAN

Kur’ân Şeref Kaynağıdır

Bütün insanlar için hidayet kaynağı1 olan Kur’ân-ı Kerîm’in indiriliş gayesi, insanların hem dünyevî hem de uhrevî hayatlarını tanzim etmektir. “(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’ân’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrett...


Felâk Sûresi -6

Sûrenin başında, “yarattığı şeylerin şerrinden” buyrularak, sığınılacak bütün her şey topluca ifade edilmiştir. Daha sonra “gâsık” (karanlık gece), “neffâsât” (üfürükçü ve sihirbazlar) ve “hâsid” (hased eden) kimseler özel olarak zikredilerek bunlard


İhlas Süresi

İhlâs Sûresi, Mushaf’taki sıralamada 112.; iniş sırasına göre 22. sûredir. Nâs Sûresi’nden sonra, Necm Sûresi’nden önce Mekke’de inmiştir. Medîne’de indiğine dâir rivâyetler de vardır.


Kur'anî Açıdan Vesvese'nin Tahlîli

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların Hükümdarına, İnsanların İlahına; Pusudaki sinsi vesvesecinin şerrinden. Öyle sinsi vesveseci ki, insanların göğüslerine vesvese verir. (Bu vesveseci) ister cinlerden olsun, ister insanlardan olsun ...


Şirk ve Şirke Sevkeden Sebepler

"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışında dilediği kimseyi affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz büyük bir günah ile iftira etmiş olur.." Nisa Sûresi: 48 Bütün dönemler boyunca, insanlık arasında en yaygın sapı...


Takvâ

KUR' ÂN, insanı ve insanlık hayatının bütün yönlerini ele alan ilâhi bir kitaptır. Kur'an'da yer alan buyruk ve yasakları dikkatlice incelediğimiz zaman, onların temel amaçlarından birinin de "insanları Allah'a itaat etmeye çağırmak ve onları İslâm ...


Allah'a Kulluğun İlk Adımı Zikr

İslâm, insanları gerçek Rabb olan Allah'a kulluğa çağırma gayesiyle gelmiştir. Onları insanların icat ettikleri her türlü sahte ve bayağı ilahlara esir olmaktan kurtarıp, Allah'ın nizamına ulaştırmaya yönelik olan bu ulvi hedef, "Allah'dan başka hiç...


İhlas

İslâm, insan hayatının her yönüne ışık tutan ve şer'i kaideleri kendinde toplayan ilahi dinlerin sonuncusudur. Kur'an ise, bu dinin ihtiva ettiği şaşmaz kaideleri ve Rabbani nizamın prensiplerini bildiren Allah kelamıdır. İslâm'ın ana unsurlarından ...


Hayr

İSLAM, İman esaslarına bağlı, Hak ve adalet üzere yaşayan bir ahlak toplumu oluşturmayı gaye edinmiştir. İdeal manada bir İslam toplumunun oluşumu ise, öncelikle islami esasların, ruhlarda yer edip vicdanlarda kökleşmesi ve beşer hayatının yapısına ...


Nur Suresi, Ayet:30-31

Müellifin "Hak Dini Kur'an Dili" adlı Tefsirinin 4. cild 3502-3508 sahifelerinden kısmen sadeleştirilmiştir. "Mü'min erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını muhafaza etsinler. Bu kendileri için daha temizdir. Her halde Allah ne...