MUSAHABE

Kanaatten Maksat Nedir?

İnsan, çalışacak ve bulduğu hâle râzı olacak. Ve elde edemediğinden müstağnî bulunacak. Helâl tarîkle kazandığını kâfî görerek eğri yollardan kazanmayı istemeyecek.


Kalbin Devâsı

Kalbin mânevî hastalıklardan, mezmum sıfatlardan halâs olabilmesi ve tedâvisi için beş şart vardır: 1- Açlığa riayet etmek. Oruç tutmak, az yemek. 2- Seher vaktinde Allah’a duâ ve niyazda bulunmak. Namaz, duâ ve istiğfarda huzûrlu olmak. Gece ibâd...


Mü’min Gönüllere Yerleşen Şehâdet Kelimesi

Ümmü’l-mü’minîn Ümm-i Seleme radıyallahu anhâ’dan mervîdir ki: Bir gece Nebiy-yi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uyandı da: “Sübhanallah, bu gece ne fitneler nâzil oldu! Ne hazîneler de açıldı! Hücre sahiblerini -yani ezvâc-ı tâhirâtı- uyandırınız...


Cenâb-ı Hakk’a Arzolunacak En Güzel Sözler

Yezîdü’r-Rakkâşî’nin naklettiği bir rivâyete göre, Said bin Müseyyeb şunları anlatmaktadır: Hazret-i Ebû Bekir -radıyallahu anh-’ın hastalığı ağırlaştığında Rasûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in ashâb-ı kirâmından bir kaç kişi ziyâretine ge...


Bir Mü’min Diğer Bir Mü’mine Duâ Ederse

Her gün için gecenin sülüs-i âhiri seher vaktidir. Seherin fazîleti hakkında hadîs-i sahîh daha önce zikredilmişti. Kezâ Cumâ günü de duâ için şerefli gündür. Nitekim bir hadîs-i şerîfte: “Cuma gününde şerefli bir saat vardır. Duâ o saate tevâfuk ed...


Asıl Körlük Kalp Körlüğüdür

Hazret-i Ali -radıyallahu anh- şöyle buyurmuştur: Dünyanın kıvamı dört şey iledir: 1- Âlim, ilmiyle âmil olmaktır. 2- Câhil, teallümden (ilim öğrenmekten) istinkâf etmemektir. 3- Ganî, malında buhul etmemektir. 4- Fakir, dünyâsı için âhiretini s...


Kimin Sevgisini Kalbinde Taşırsan…

Bedevî bir Arap: – “Yâ Rasûlallah! Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sormuştu. Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- bedeviye: – “Âhiret için ne hazırladın?” diye sormuştu. Enes -radıyallahu anh- rivayetinde bedevî: – “Ya Rasûlallah! Benim All...


Arşın Altında Sakin Olacak Ruhlar

Hazreti Ebû Bekir (r.a.)’ın Dilinden ARŞIN ALTINDA SAKİN OLACAK RUHLAR     Yezîdü’r-Rakkâiî’nin naklettiği bir rivâyete göre, Said bin Müseyyeb şunları anlatmaktadır: Hazret-i Ebû Bekir -radıyallahu anh-’ın hastalığı ağırlaştığında Rasûl-i Ekrem...


Duâmız Ne Zaman Kabul Olur?

Duânın kabûlünde adâbına ve şerâitine riâyet etmek lâzımdır. Bu şerâitin cümlesi mevcut olduğu halde kabûl olunma ciheti gâlib ise de fakat kabulü yine, meşiyet-i ilâhiyeye muallaktır. Binaenaleyh dilerse kabul eder dilerse kabul etmez. Maamafih duâ


Zulüm Nasıl Ortadan Kalkar?

 “Siz zalimlere meyletmeyin ki size ateş yapışmasın. Hâlbuki Allah’dan gayri sizin dostunuz yoktur. Binâenaleyh zâlimlere meylederseniz hiçbir kimse tarafından yardım olunmazsınız.” (Hûd,113) Hadîs-i şerîfte: “Zulümden sakınınız. Çünkü o kalpleriniz...