MUSAHABE

Asıl Körlük Kalp Körlüğüdür

Hazret-i Ali -radıyallahu anh- şöyle buyurmuştur: Dünyanın kıvamı dört şey iledir: 1- Âlim, ilmiyle âmil olmaktır. 2- Câhil, teallümden (ilim öğrenmekten) istinkâf etmemektir. 3- Ganî, malında buhul etmemektir. 4- Fakir, dünyâsı için âhiretini s...


Kimin Sevgisini Kalbinde Taşırsan…

Bedevî bir Arap: – “Yâ Rasûlallah! Kıyamet ne zaman kopacak?” diye sormuştu. Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- bedeviye: – “Âhiret için ne hazırladın?” diye sormuştu. Enes -radıyallahu anh- rivayetinde bedevî: – “Ya Rasûlallah! Benim All...


Arşın Altında Sakin Olacak Ruhlar

Hazreti Ebû Bekir (r.a.)’ın Dilinden ARŞIN ALTINDA SAKİN OLACAK RUHLAR     Yezîdü’r-Rakkâiî’nin naklettiği bir rivâyete göre, Said bin Müseyyeb şunları anlatmaktadır: Hazret-i Ebû Bekir -radıyallahu anh-’ın hastalığı ağırlaştığında Rasûl-i Ekrem...


Duâmız Ne Zaman Kabul Olur?

Duânın kabûlünde adâbına ve şerâitine riâyet etmek lâzımdır. Bu şerâitin cümlesi mevcut olduğu halde kabûl olunma ciheti gâlib ise de fakat kabulü yine, meşiyet-i ilâhiyeye muallaktır. Binaenaleyh dilerse kabul eder dilerse kabul etmez. Maamafih duâ


Zulüm Nasıl Ortadan Kalkar?

 “Siz zalimlere meyletmeyin ki size ateş yapışmasın. Hâlbuki Allah’dan gayri sizin dostunuz yoktur. Binâenaleyh zâlimlere meylederseniz hiçbir kimse tarafından yardım olunmazsınız.” (Hûd,113) Hadîs-i şerîfte: “Zulümden sakınınız. Çünkü o kalpleriniz...


Kur’ân Okumanın Ecri

Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- rivâyet eder: Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- Übeyy bin Kâ’b’a hitâben: “Allah bana Beyyine Sûresi’ni muhakkak sana okutmamı emretti.” buyurdu. Bunun üzerine Übeyy: “Ya Rasûlallah Allah benim adımı da açıktan andı...


İhlâsla Okunan Kur’ân’ı Melekler Dinler

İbn-i Ömer -radıyallahu anhümâ-’dan rivâyete göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kur’ân sâhibi (yani hâfızın benzeri) bağlı devenin sâhibinin misâli gibidir. Deve sâhibi devesini gözetlerse tutabilir, mukayyet olmayıp bı...


Mü’minin Bayramı

Allah Teâlâ buyuruyor: “Habibim, kullarım sana Benden sorarlarsa haber ver ki; Ben onlara yakînim. Ben duâ edenin (Beni çağıranın) da’vetine icâbet ederim. O halde onlar da Benim da’vetime icâbet ve Bana îman etsinler. Tâ ki o sâyede doğru yola ulaş...


Hamdetmek Bütün İbâdetlerin Sırrıdır

Peygamber Efendimiz bütün sözlerine, hamdederek başlamıştır. Biz de Allah’a çokça hamdetmeliyiz, hamdetmek bütün ibâdetlerin sırrıdır. Cenâb-ı Hak hamdedenleri yerde gökte metheder. İbâdetlerin hepsinde hamd vardır, cennete gireceklerin başında da “H...


Hayır ve Bereket Kapısı

Oruç, hicret-i nebeviyyeden birkaç sene sonra Şâbân-ı şerîfin üçüncü günü farz kılınmıştır. Cenâb-ı Hak azze ve celle âyet-i kerîmede: “Orucun farzıyyeti sizin ittikanız için…” buyurmuştur. Çünkü oruç insanın kuvve-i şehvâniyesini kırdığı gibi nefsin...