MUSAHABE

Rahmet Vesileleri: Teheccüd ve İstiğfar

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “(Ya Ekreme’r­rusül!) Muhakkak senin Rabbin bilir ki sen gecenin iki sülüsünden az bir zamanda ve nısfında ve sülüsünde teheccüd için kalkarsın ve seninle beraber ashabından bir cemaat da kalkar. Rabbin Teâlâ bunların he...


Mürîde Gereken, Evliya’nın Edebiyle Edeplenmektir

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün ashâbıyle mescidde otururlarken büyük bir yıkıntı sesi işittiler. Bir duvar yıkıldı zannederek korkuya kapılıp merak ettiler. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz:  – Bu yıkıntının ne olduğunu biliyor musunu...


Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-1

Ebû Hureyre -radıyallahu anh- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Sâhibi tarafından zekât hakkı verilmeyen deve, kıyâmet gününde besili güçlü kuvvetli olduğu halde sâhibi yanına gelerek ona musallat olup ...


Yapmadığını Başkasına Öğütlemen Fitnedir

Huzeyfetü’l-Yemânî hazretleri Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in mahrem-i esrârı olup münâfıkîn ahvâline ve ileride hâdis olacak fitnelerin tafsîline en ziyâde muttalî olan zât idi. “Kıyâmet gününe kadar olmuş, olacak şeyleri Rasûlullah -sal...


Akl-ı Selim ve Feraset

Rasûlullah sallallahu al-eyhi vesellem Efendimiz buyuruyor: “(Selîm) akıl ile merzuk olan, ondan hissedar olan kişi umduğuna nâil ve onun muradı hâsıl olmuştur.” (Buhari) * “Mü’minin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allâh’ın nûruyla bakar, görür.” (...


Hz. İbrahim ve Beytullah

Allah Teâlâ buyurur: «Ve hatırlayın o zamanı ki, Rabbi İbrahim’i bir takım sözlerle imtihan edip, o da bunları tamamen yerine getirince, Allah “Seni insanlara imam yapacağım” buyurmuş. İbrahim ise: “Zürriyetimden de!” demiş, Allah da: “Fakat zâlimle...


Rızkın Hikmeti

Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur: «Allah, kiminin rızkını daraltır, kiminin genişletir.»


On Grup Mağrur İnsan

Ey Kullarım! Sizden evvelkileriniz ve sonrakileriniz insiniz ve cinniniz, en muttakîlerinizin kalbini taşısanız bu iş benim mülkümü artırmaz.


Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-2

Ebu Hureyre -radıyallahu anh-’dan Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu dediği, rivâyet edilmiştir. “Bahil ile infak eden cömerdin örneği şu iki kimsenin misali gibidir ki, bunların arkalarında göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar vüc...


Müminler Arasını Islah

“Lisânınızla kendi nefsinizi ta’n etmeyin ve bâzınız bâzınızı ayıplamayın ve bâzınız bâzınızı sevmediği, zemmini iş’âr eden lakabla çağırmayın. Bir mü’minin îmânından sonra o mü’minin fıskını iş’âr eden isim ne fenâ şeydir.” (Hucurât Sûresi, 11) Eğer


1