MUSAHABE

Hayır ve Bereket Kapısı

Oruç, hicret-i nebeviyyeden birkaç sene sonra Şâbân-ı şerîfin üçüncü günü farz kılınmıştır. Cenâb-ı Hak azze ve celle âyet-i kerîmede: “Orucun farzıyyeti sizin ittikanız için…” buyurmuştur. Çünkü oruç insanın kuvve-i şehvâniyesini kırdığı gibi nefsin...


Şaban Ayı ve Berat Gecesi

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır. ŞA'BAN AYI'NIN FAZİLETİ Hazreti Aişe: "Ya Rasülallah, ben seni Şa'ban'da çok saim görüyorun. Bunu...


Teheccüd Namazının İkramları

Ömer bin el-Hattâb radıyallahu anh’den rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘‘Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûunu muhâfaza ederse, noksanlıklardan sa


Duânın En Mühim Şartı Helâl Lokmadır

Duâdan Murad Nedir? Duâ eden kimse kendisinin muhtaç olduğunu ve matlûbunu tahsilden âciz bulunduğunu bilerek Allah Teâlâ hazretlerinden muhtaç olduğu şeyi istemesidir. Bazı kimseler Cenâb-ı Hakk’ın kazâ ve kudretine rızâ gösterip sükût eylemeyi duâ...


Rahmet Vesileleri: Teheccüd ve İstiğfar

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “(Ya Ekreme’r­rusül!) Muhakkak senin Rabbin bilir ki sen gecenin iki sülüsünden az bir zamanda ve nısfında ve sülüsünde teheccüd için kalkarsın ve seninle beraber ashabından bir cemaat da kalkar. Rabbin Teâlâ bunların he...


Mürîde Gereken, Evliya’nın Edebiyle Edeplenmektir

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir gün ashâbıyle mescidde otururlarken büyük bir yıkıntı sesi işittiler. Bir duvar yıkıldı zannederek korkuya kapılıp merak ettiler. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz:  – Bu yıkıntının ne olduğunu biliyor musunu...


Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-1

Ebû Hureyre -radıyallahu anh- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: “Sâhibi tarafından zekât hakkı verilmeyen deve, kıyâmet gününde besili güçlü kuvvetli olduğu halde sâhibi yanına gelerek ona musallat olup ...


Yapmadığını Başkasına Öğütlemen Fitnedir

Huzeyfetü’l-Yemânî hazretleri Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in mahrem-i esrârı olup münâfıkîn ahvâline ve ileride hâdis olacak fitnelerin tafsîline en ziyâde muttalî olan zât idi. “Kıyâmet gününe kadar olmuş, olacak şeyleri Rasûlullah -sal...


Akl-ı Selim ve Feraset

Rasûlullah sallallahu al-eyhi vesellem Efendimiz buyuruyor: “(Selîm) akıl ile merzuk olan, ondan hissedar olan kişi umduğuna nâil ve onun muradı hâsıl olmuştur.” (Buhari) * “Mü’minin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allâh’ın nûruyla bakar, görür.” (...


Hz. İbrahim ve Beytullah

Allah Teâlâ buyurur: «Ve hatırlayın o zamanı ki, Rabbi İbrahim’i bir takım sözlerle imtihan edip, o da bunları tamamen yerine getirince, Allah “Seni insanlara imam yapacağım” buyurmuş. İbrahim ise: “Zürriyetimden de!” demiş, Allah da: “Fakat zâlimle...