TARİH

Hazreti Ali (r.a)’nin Ağabeyi

AKÎL İBNİ EBÎ TÂLİB (radıyallahu anh) Akîl ibni Ebî Tâlib radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “Ben seni iki cihetten seviyorum” iltifatına mazhar bir sahabi!... Fahr-i Kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in...


Bir Şehadetin Hikayesi: Es’ad Erbilî Hazretleri (K.S.) -10-

Bu yazımızda, mahkemenin sonuçlanması ve idamlarla ilgili bölümünü ele almak istiyoruz.


Uhud’da Okçuların Kumandanı Abdullah İbni Cübeyr Radıyallahu Anh

Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Uhud’da Ayneyn tepesindeki okçuların başına tayin ettiği komutan!.. İki Cihan Güneşi Efendimiz’le İkinci Akabe biatında buluşup biat eden bir bahtiyar!.. Birinc...


1980’li Yıllar

Ankara Hacı Bayram Camii yakınında Rahmetli Dr. Emin ACAR beyin muayenehanesi aynı zamanda bir dergâh gibiydi. Her seviyeden muhabbet sevdalısı muhtelif kimselerin (tarikat, cemaat, siyaset, üniversite, bürokrasi, devlet ricali v.s) âdeta bir buluşma


Rasûlullah’ın Bahreyn Valisi Ebân İbni Said(r.a.)

Ebân ibni Said radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Bahreyn’e tayin edilen bir vali!.. Hudeybiye günü Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hazreti Osman radıyallahu anh’ı evinde misafir eden. Henüz müslüman olmama...


Hallâc ile Es’ad Efendi Hazretlerinin Son Çileleri -2-

Eskiden beri idam mahkûmlarının ahirete geçiş kapısı olarak darağacının ne mânâya geldiğini düşünürken daima Hallâc-ı Mansur (ks) (ö. 309/922) ve Es’ad-ı Erbilî Hazretlerini (ö. 1931) referans alırım. Adi suçluların idamında darağacının ifâde ettiği


Orhan Gazi

Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osmân Gâzî, annesi ise Osmânlı Devleti'nin mânevî mimarı Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'dur. Orhan Gâzî'nin ve devlet ricâlinin şahsiyeti, Edebali'nin (k.s.) mânevî terbiyesi ile şekillenmiştir Genç yaşından...


Şarkiyatçılar'ın Gözdesi Ayasofya Kütüphanesi

Bir ‘yazma eser kütüphanesi’ olan Ayasofya Kütüphanesi; caminin güneyinde, meydana bakan iki payandanın arasında yer alır. Osmanlı süsleme ve yapı sanatının en dikkat çeken örneklerindendir. Mehmet Erturan yazdı.


Tebük’le İmtihan Olan Kâ’b İbni Mâlik -radıyallahu anh-

Kâ’b ibni Mâlik radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç büyük şâirinden biri!... Tebük Seferine katılmadığı için Efendimiz tarafından çetin bir imtihana tabi tutulan ve ashab-ı kiram ile konuşmasına izin verilmeyen bir ...


Esad-ı Erbilî Hazretleri'nin Vefatı ve Hayat Kronolojisi (1847 - 3/4 Mart 1931)

N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ kemâlinle Ki kemter “Bendeniz Es‘ad”, Sana olmak fedâ ister (Divân-ı Es‘ad)