TARİH

Nebevi Mucize Fetih Hadisi

Fetih hadisini izah sadedinde birçok İslam âliminin eser kaleme aldığı öteden beri biliniyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen de, “Sure-i Fetih Tefsiri ve İstanbul’un Tarihçesi” isimli eserinde Konstantıniyye’nin Fatih ve askerleri say


Şehitlerimizle Yan Yana Yaşıyoruz

Bir bayram günüydü. Peygamberimiz bayram namazından sonra Enes bin Malik hazretleriyle birlikte nur merkezi olan Hane-i Saadetine dönüyordu. Bayram bu ya; çocuklar büyük bir neşe ve tarifi imkânsız bir sevinç içinde oynuyorlar, sağa sola koşuyorlar, ...


Fatma Sultan Camii’nin Hazin Hikâyesi

Sultan Üçüncü Ahmed ile damadı sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa Cuma namazını burada kılıyor. O gün ilk vaaz Şeyh Yahya Efendi tarafından veriliyor. Padişah da, “Fatma Sultan, Allah camiin etsün kabul” mısraı ile tarih düşürüyor. Fatma Sultan da ayrı


Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi

Müstakimzâde’nin Mehmet Emin Tokadi hazretlerine duyduğu muhabbet her türlü takdirin üstündedir. Nitekim, vefatından sonra şeyhinin ayak ucuna gömülmeyi vasiyet etmek suretiyle bu muhabbetini de fiilen göstermiş oldu. Müstakimzâde, diğer bir eseri ol


Fâtih Câmii’ndeki Şâheser Tablonun Hikâyesi

Cihan hükümdârı Fâtih Sultan Mehmed Han, Konstantiniye’yi İstanbul’a dönüştürdükten sonra ilk iş olarak muhteşem bir mâbedin temelini attırdı. Fâtih Câmii, Bizans devrinde bile uzun yıllar harâbe olarak kalan Havariyyun Kilisesi’nin arsasına inşa edi...


400 Senedir Hırka-i Saadet Dairesinden Yükselen Kur’an Sesi

“Teklif ediyorum. Emânât-ı Mübareke’nin müzelik eşya olmadığı kabul edilmelidir. Bunlar ancak Müslümanların ziyaret edebilecekleri bir din anıtı içinde muhafaza edilmelidir. Otuz paraya gâvura gösterilmesi şöyle dursun, abdestsiz ziyaret edilmesi dah


Fatih Sultan Mehmed: Kalplerin Fatihi

Divân edebiyatının meşhur şairlerinden Nedim’e bir gün, Sadrıâzam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, dünyanın en büyük cihangîrinin kim olduğunu soruyor. Nedim, bu konudaki düşüncesini, “En çok gönüller fetheden “fâtih-i kulûb”, yani kalblerin fatihi kim


Kültürel Depremler Ve Kuyuda Yazılan Kitap

Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri de geç vakitlere kadar nâfile namazı kılıyordu. Bu durum hapishane idarecilerini o kadar etkiledi ki, Serahsî’ye bir takım ilmî çalışmalar yapması hususunda ricada bulundular. O da bunu memnuniyetle kabul etti. Ancak


Akif’in Sahabeden Sonra En Çok Sevdiği Adam: Babanzade Ahmed Naim

Naim Beye büyük hayranlık duyan zatlardan biri de, Mehmed Akif Bey’di. Aralarındaki muhabbetin büyüklüğüne bakınız ki, Naim Bey’in vefat haberini duyar duymaz, “sanki evim barkım başıma yıkıldı sandım” deme ihtiyacını duydu. Ahmet Naim, Mehmet Akif


Aydınoğlu Dergâhı’ndan Manzaralar-II

Aydınoğlu Şeyh Mehmed Efendi Tophâne’de Kâdîrîhâne çevresinde medfûndur. Hasan Ünsî Efendi, dergâhtaki kendine mahsus türbede yatmaktadır. Hicrî 1174’te, Milâdî 1760’da göçen Seyyid Muhiddin Efendi de tekkede gömülüdür. Hicrî 1175’te, Milâdî 1761’de ...