AYIN SOHBETİ

Mahlûkâta Acımayana Allah (c.c.)’ın Huzurunda Acıma Yoktur

Hasan Basrî hazretleri buyururlardı ki: – Sadık fakirlerle beraber olmakla çok şey öğrendim. Bunlar hikmet cevherleri idi. İlmi olmayan bir kimsenin dünyada da âhirette de hiç kıymeti yoktur. Yumuşak başlı ve merhametli olmayan kimseye de ilmi fâide...


Hased Ateşi Nasıl Söndürülür?

Bilmiş ol ki; hased kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıkları ise, ancak ilim ve amel ile tedâvi edilir. Hased hastalığının tadâvisinde fayda sağlayacak ilim, hem dünya, hem de din bakımından hasedin ilk zararının kendine olacağını bilme...


Allah Âşıklarının Süsü İnfak Ve Cömertlik

Bir mü’min cömertlik huyu ile ahirete intikal ederse, Hak celle ve alâ hazretleri nazarındaki kıymetini teemmül edelim de, bu güzel sıfatla sıfatlanmaya say u gayret edelim. Ellerimizde bulunan üç beş kuruşluk dünya malını Rabbimızin razı olacağı yer...


Mürşidin Gönlündeki Mürid

“Mürid” sâdık olan tâlib demektir. Allah Teâlâ’nın sevgisi ile ve O’nun sevgisine kavuşmak arzusu ile yanmaktadır. Bilmediği anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir, uykusu kaçar, gözyaşları dinmez, geçmişteki günahlarını hatırlayarak başını kaldıra...


Gerçek Kerâmet, Kur’an Ahkâmına Uymaktır

Allah Teâlâ hazretleri insanı en güzel şekilde yaratmış, onun için insana âlem-i asgâr denilmiştir. İnsan cismânî ve rûhânî olarak bütün mevcudatın hülâsâsıdır ve bu kâinat manzumesinin içinde sedefin ihtiva ettiği nefis bir inci mesâbesindedir. Cenâ...


Sevilmesi Gereken Hakîkatte Allah Teâlâ’dır

İmam Gazâlî -rahmetullahi aleyh- Kimyâ-yı Saâdet’te buyurur: - Aslında sevilmeye Allah Teâlâ'dan başka lâyık olan yoktur. O’ndan başkasını seven bilgisizdir. O’ndan başkasının sevilmesi ancak onunla olan münâsebeti sebebiyledir. Peygamber efendimizi...


Hacc-ı Mebrûrun Alâmeti

- “Orada apaçık alâmetler, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse (taarruzdan) emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hac (ve ziyaret) etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah âlemle...


İzzet Sahibi Bir Mü’min Olabilmek

Hakîkî Müslüman âilesini, büyüklerini, yurdunu ve bayrağını sever, insanlara karşı yumuşak davranır ve imkân buldukça herkese yardım eder. Annesini, babasını, büyüklerini sayar, küçüklerini sever hiç kimseyi incitmez. Temizliğe son derece dikkat eder...


Yetimler Ve Gönlü Kırıklar İçin Seferber Olmak

SYetimleri korumak, onların bütün ihtiyaçlarını gidermek, tahsillerini en verimli şekilde yaptırmak, dinlerini, diyânetlerini öğretmek, terbiyeleri ile ciddi bir şekilde meşgul olmak, kalplerine Allah, Peygamber, vatan sevgisini aşılamak, hatta evlen...


Tedbiri Al, Takdiri Allah’a Bırak

Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki: “Kim insanların en şereflisi olmak isterse, Allah’dan korksun. Kim ki insanların en güçlüsü olmak isterse Allah’a tevekkül etsin, Allah’a dayansın. Kim de insanların en zengini olmak isterse, kend...