AYIN SOHBETİ

Yalanın Vebali

Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri buyurur: “İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu zabt ve tahrire âmâde bir murakıp (melek) bulunmasın...” (Kâf Sûresi, 18) Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) buyurdular: – Ademoğlunun her konuştuğu yalan, kendi aleyhine y...


Mânevî Yolda İstenen Nedir?

Manevî yola tâlib olanlarda evvelâ; dürüstlük, tevâzu, engin gönül, mülâyemet, (herkesle) geçimlilik, ihlâs, istikâmet aranır. İkinci olarak da; gayret, samimiyet, fedakârlık aranır. Sözün kısası, mârifetullah tâlibleri aradıkları gönül hoşluğunu anc


Allâh’ı Sevince, Allah İçin Sevince…

Allah Teâlâ Mûsâ aleyhisselâma sorar: - Yâ Mûsâ, benim için bir amel işledin mi? Mûsâ -aleyhisselâm-: - Yâ Rab, senin rızân için namaz kıldım. Oruç tuttum. Sadaka ve zekât verdim. Allah Teâlâ buyurur:


Bu Yol Aşk Yoludur

Abdulkâdir Geylânî -kuddise sirruh- buyuruyor: – Müride behemehâl bir kılavuz, bir delil lâzımdır. Zira o öyle bir çöldedir ki, orada akrepler, yılanlar, afetler vardır. Susuzluk vardır.


İkramı, Ahlâkı Güzel Kişiye Yapmalı

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-: – “Cennette öyle güzel köşkler vardır ki, bunlar hoş konuşan, yemek yediren ve herkes uykuda iken namaz kılanlar içindir.” (Tirmizî)


Haram Lokma Gözyaşına Engeldir

Ebû Hasan Harakânî -kuddise sirruh- buyurur: – Hep sevindirici şeyleri arama; bazen seni üzecek şeyleri ara ki ağlayasın, gözyaşların görüle. ...


Bu Yol Büyük Veliler Yoludur

Bizim yolumuz büyük velîler yoludur. Alelâde, düzmece yapılmış bir yol değildir.


Mânevî Yolun Yolcularına…

Dünya serî-üz zevâl (çabuk geçen)dir. Her gelen muayyen bir müddet yaşar. Bazısı genç, bazısı yaşlanmış bir şekilde ahirete intikâl eder. Ne mutlu bu imtihanı verebilenlere... Cenâb-ı Hak bizi kendine kul yaptı. Habîb-i Edîbine ümmet yaptı. Bunlar b


Yolumuz Kur’ân Yoludur

Şüphesiz kelâma tâzim, Allah Teâlâ’ya tazimdir. Kişi mütekellimin yani Cenâb-ı Hakk’ın sıfat, ef’al ve celâlini düşünmeden azametini, yüceliğini anlayamaz..


Yol Ehline Öğütler

1. Yeni ders almakla şereflenen mürid kendisinin büyük ve ulvî bir vazife aldığını; ihlâs, sebat, gayreti sayesinde istikbâlde büyük velîler derecesine çıkabileceğini katî olarak bilmelidir...