GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -16

İbadetlerimizin hak katındaki makbûliyet derecesini görmek istiyorsak, haram ve kerahatlerden ne kadar kaçındığımıza, buna mukâbil, sevap ve hayırlara ne kadar gayretli olduğumuza bakmamız kâfidir.


Çanakkale'yi Ölümsüzleştiren Ruh

Çanakkale Muharebesi günleriydi. Rumeli Mecidiye Bataryası düşman gemilerinden yapılan bombardımanlarla sukut etmişti. Raporu alan Müstahkem Mevkii Kumandanı Cevat Paşa, Çimenlik İskelesi'nden motoru ile bataryaya geçti. Durum vahimdi. Bir top hariç ...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -15

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Şol kahırla1 kazananlar Güle güle yedirenler Götürdüm perdelerini Dîdârıma baksın demiş [Merhamet, mü’minin alâmet-i fârikası; candan ve maldan fedakârlık da, îmanlı gönüllerin en büyük sanatıdır. Sâlih mü’minlerin...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre- 14

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Yunus kabre vardıkta, Münker-Nekir geldikte, Rabbin kimdir dedikte, dilim döne mi yâ Rab?! [İnsanın zâhirî yapısı, etten-kemikten bir kalıptır. Lâkin iç âlemi, sayısız endişeler manzûmesidir. Nitekim Hâfız-ı Şîrâz...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -13-

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Ey dün ü gün Hak isteyen, Bilmez misin Hak kandadır?1 Her kandasam onda hâzır, Kanda bakarsam ondadır. [Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmelerde şöyle buyuruyor: “Doğu da Allâh’ındır Batı da. Nereye dönerseniz Allâh’ın...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre- 12

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Allah ile olan kişi İhsân olur onun işi Neylerler gayrı teşvişi1 Allah sevgisi var iken [Cenâb-ı Hakk’ı gerçekten seven bir mü’min, her nerede olursa olsun, dâimâ Allah ile beraberlik (maiyyet) şuuru içinde bul...


Mânevî Terbiye Mektebi Ramazân-ı Şerîf

Kardeşliğin yaşandığı bir iklim; Medîne-i Münevvere'de iftar sofrası.   Bugün, âhir zaman fitnelerinin her yanı sardığı bir vasatta yaşıyoruz. Günümüzde fert ve toplumun en büyük hastalığı, “dünyevîleşme”. Zira televizyon, internet, reklâmlar, moda...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre- 11

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Dervişlik olaydı tâc ile hırka, Biz dahî alırdık otuza kırka! [Dervişlik; ruhsuz şekillerden ve mânâ derinliği bulunmayan bazı sembol ve hareketlerden ibaret bir merâsimler manzûmesi değildir. Dervişlik, kalbi mâmu...


Hak Dostlarından Hikmetler Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -3-

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri buyurur: “İslâm ile şereflenen bir kişi, nasıl olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teâlâ’nın emânetini muhâfaza etmez?! Cenâb-ı Hakk’ın bize en mühim emânetlerinden biri, seherlerde kalkıp kıyâma durmaktır.”1 [Hakk'...


Hak Dostlarından Hikmetler Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -2-

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri buyurur: “Bütün fiil ve sözlerinizde, kendi güç ve kuvvetinizden vazgeçerek Allâh’ın güç ve kudretine sıkıca sarılın!”1 [Allah Rasûlü (s.a.) Efendimiz, İslâm'ın küfre karşı ilk savaşı olan Bedir'de, iki ordu karşılaştığı ...