GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -13-

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Ey dün ü gün Hak isteyen, Bilmez misin Hak kandadır?1 Her kandasam onda hâzır, Kanda bakarsam ondadır. [Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmelerde şöyle buyuruyor: “Doğu da Allâh’ındır Batı da. Nereye dönerseniz Allâh’ın...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre- 12

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Allah ile olan kişi İhsân olur onun işi Neylerler gayrı teşvişi1 Allah sevgisi var iken [Cenâb-ı Hakk’ı gerçekten seven bir mü’min, her nerede olursa olsun, dâimâ Allah ile beraberlik (maiyyet) şuuru içinde bul...


Mânevî Terbiye Mektebi Ramazân-ı Şerîf

Kardeşliğin yaşandığı bir iklim; Medîne-i Münevvere'de iftar sofrası.   Bugün, âhir zaman fitnelerinin her yanı sardığı bir vasatta yaşıyoruz. Günümüzde fert ve toplumun en büyük hastalığı, “dünyevîleşme”. Zira televizyon, internet, reklâmlar, moda...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre- 11

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Dervişlik olaydı tâc ile hırka, Biz dahî alırdık otuza kırka! [Dervişlik; ruhsuz şekillerden ve mânâ derinliği bulunmayan bazı sembol ve hareketlerden ibaret bir merâsimler manzûmesi değildir. Dervişlik, kalbi mâmu...


Hak Dostlarından Hikmetler Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -3-

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri buyurur: “İslâm ile şereflenen bir kişi, nasıl olur da geceyi tamamen uykuya verip Allah Teâlâ’nın emânetini muhâfaza etmez?! Cenâb-ı Hakk’ın bize en mühim emânetlerinden biri, seherlerde kalkıp kıyâma durmaktır.”1 [Hakk'...


Hak Dostlarından Hikmetler Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -2-

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri buyurur: “Bütün fiil ve sözlerinizde, kendi güç ve kuvvetinizden vazgeçerek Allâh’ın güç ve kudretine sıkıca sarılın!”1 [Allah Rasûlü (s.a.) Efendimiz, İslâm'ın küfre karşı ilk savaşı olan Bedir'de, iki ordu karşılaştığı ...


Hak Dostlarından Hikmetler Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -1-

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri buyurur: “Ey Rabbim! Sana hakkıyla hamd ü senâda aslâ bulunamam! Zâten böyle bir şeyi iddiâ etmek, ölüm kokusunu alan bir kişi için ahmaklıktır. Vallâhi bana ebedî bir hayat verilse ve benim Allâh’a hamd ü senâ etmekten b...


Hak Dostlarından Hikmetler Hazret-i Mevlânâ (R. aleyh) - 7

Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Hazret-i Ahmed’in, akıl ve irfânın zirvesinde olduğunu herkes biliyordu. Fakat kendisine vahyedilen ilâhî bilgileri, her idrak telâkkî edemedi.” “Vahiy rûhuna ve ledünnî ilme uygun zuhuratlar, pek üstündür, pek yücelerd...


Ömürlük Bir Ramazan

Mevlânâ Hazretle­ri’nin şu nasihatleri, Hak âşıklarının kulluk ufkunu ne güzel ifade eder: “Öyle bir abdest al ki, hiç bozulmasın. Öyle bir namaz kıl ki, hiç bitmesin. Âşığa beş vakit namaz yetmez. Beş yüz bin vakit ister. Gerçek âşık, vuslatın bi


Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -6-

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Halkın Hak'tan en uzak olanı, sonra yaparım deyip hayrı tehir edendir.” 1 [Dünyevî ihtiraslar peşinde ömür tüketip, uhrevî mes'ûliyetlerini, kulluk vazifelerini, ibadet, tâat ve hayırları yarınlara ertelemek, ...


1