GÖNÜL ERLERİ

Hasan Basri -rahmetullahi aleyh-

Adı, Hasan bin Ebi'l-Hasan el-Basrî, künyesi Ebü Muhammed ve Ebü Saîd. "Altın Silsile"nin "Saadet Asrı"na ulaşan köprübaşı ve tabiin nesli imamlarından, fıkıhta ve tasavvufta üstad. Babası İslam fütuhatı esnasında Irak'ın Basra civarındaki Meysan'da...


Malik Bin Dindar

Adı Malik bin Dînâr, künyesi Ebü Yahya, Benî Sâme azadlılarından ve Hasan Basrî yârânından. Tevbesi ve zühd yoluna sülûkü şöyle: Bir gece arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence alemine vardı.Eğlenceden sonra derin bir uykuya daldı. Hakk, onun bahtını ça...


İbn Sirin

İBN SİRİN Adı Muhammed b. Sirin, künyesi Ebû bekir. Kûfe'nin batısında Aynü't-temr'den. Sahabeden Enes b. Malik'in azadlısı, Saadet asrına ulaşan zahidlerden, Hasan Basri'nin arkadaşı. Annesi Safiye Hazret-i Ebûbekir radiyallahu anh'ın azad ettikleri...


Ebû Hâşim Sûfi

Adı Osman bin Şüreyk, künyesi Ebû Haşim, nisbesi el-Küfî,şöhreti es-Süfî'dir. Bağdadlı olduğunu söyleyen rivayetler varsa da, aslen Küfe'lidir. Bu yüzden el-Küfî diye meşhurdur. Zühd ve takva yolunu ihtiyar eden zahidlerin libası yün olduğundan iliml...


Süfyan Sevri

SÜFYAN BİN SAÎD BİN MESRUK, muhaddis müfessir, fakîh ve zahid. Hasan Basrî, Malik bin Dînar, Ebü Haşim Sufî ve Rabia Adeviye ile çağdaş. Nesebi Sevr bin Abd Menaf vasıtasıyla Adnanilere ulaşır. Emevî halifesi Süleyman bin Abdülmelik devrinde (4.95/M...


İbrahim Edhem

ADI İbrahim Bin Edhem Bin Mansur, künyesi Ebü İshak. Horasan'ın Belh bölgesinden, Sultan oğlu Sultan. Belh Padişahıydı. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece yarısı sarayın tavanında birinin çatıyı gıcırdatarak yürüdüğünü duydu ve sıçrayarak ba...


Şeyh Muhammed Es'ad Erbilî

Son devir Nakşî-Halidî şeyhlerimizden, alim, mutasavvuf ve şair bir zat olan Erbilli Şeyh Muhammed Es'ad Efendi: 1264/1847 yılında Kerkük-Musul civarındaki Erbil kasabasında doğdu. Baba ve anne tarafından seyyiddir Babası, Erbil'de bulunan Halidî te...


Habib A'cemi

HABİB Acemî, künyesi Ebû Muhammed, nisbesi el-Fârisî ve el-Acemî'dir. Aslen İranlı ve ana dili Farsça. Bu yüzden el-Fârisî veya, el-Acemî diye maruf. Basra'da yaşadı. Önceleri tefecilikle uğraşan bir sermayedardı. Her gün alacak tahsiline çıkardı. P...


Abdülvahid Bin Zeyd

ABDÜLVAHİD bin Zeyd, aslen Şamlıdır, önce Kudüs'e sonra Abadan'a gidip yerleşti. Basra'ya seyahatlarda bulundu. Hasan el-Basri'nin talebesidir. O'na hizmet etmiş, derslerine katılmıştır. Malik bin Dinar ve Muhammed bin Vasi' ile çağdaş ve arkadaştır...


Abdullah Bin Mübarek

ABDULLAH b. Mübarek b. Vadih, Künyesi Ebu Abdurrahman, Nisbesi el-Merrezi el-Hanzeli, Babası Türk, Annesi Harezm'den. Hadis ve fıkıh ilminde üstad. Şeyhul-İslam ve Kıdre-tülzahidin sıfatlarıyla maruf. Emevi halifesi Hişam b. Abdülmelik devrinde 118/...