Allah Güzeldir Güzeli Sever

0
Sayı: Temmuz 2020
Allah Güzeldir Güzeli Sever

Kâinat, El Bari -yarattığı her şeyi en güzel surette yaratan- Allah tarafından en güzel şekilde yaratılmıştır. Yaratılış hem suret hem de fonksiyon olarak en güzel şekildedir. Kâinat matematik ile anlaşılır ancak estetik ile anlamlanır. Zira estetik kâinatın yaratılışındaki bediî tasarrufların yansımasıdır. Bu anlayışın neticesi olarak İslamiyet’te estetik kavramının kaynağı; “Allah güzeldir ve her şeyi en güzel şekli ile yaratır” telakkisi olarak görülmüştür. Fiziki kaideler yaratıcının yaratışındaki sonsuz ve hesapsız kudreti sergilerken, El Bari, El Musavvir, El Latif esmalarının tecellisi estetik kavramı ile ortaya çıkar. Bu tecelli Allah’ın yaratışındaki şekil, suret ve mahiyet tercihini de izah eder, zira hadis i şerifte buyrulduğu üzere “Allah cc güzeldir ve güzel olanı sever.” Yaratılışın bu boyutu “ben gizli bir hazine idim marifetime muhabbet edip âlemi yarattım” Hadis-i Kudsi’sinin izahı gibidir. Yaratılış, muhabbetin neticesi, güzellik ise yaratılışın şekli izahıdır. Tüm mefhum ve müesseseleri ile mutlak varlık olan Allah’ı mihenk alan İslam’ın sanat telakkisi de bu esas üzere, varlık âleminin ötesinde eserleri ile her daim zuhur eden hakiki Musavvir’i imkan kabilince hissettirmektir1. Bu cihetiyle İslam sanatı ve estetik tasavvuru, İslam’ın varlık ve marifet anlayışı ile tevhid inancı bağı ile tesis edilmiş kopmaz bir ilişki içindedir2. 
Allah’ın yarattığında abes yoktur. Allah’ın yeryüzünde halifesi olarak yaratığı3 insandan istediği de insanlar arasındaki ilişkilerin en cami boyutu olan medeniyeti en güzel şekilde inşa etmesi ve böylelikle dünyayı imar ve ıslah etmesidir. Bu ihya faaliyetinin nasıl olacağını belirleyen din esas hayat olan ahiret hayatında mutluluğu elde edebilmek için, adalet ve kıst (ölçü) gibi iki temel kavram vasıtasıyla dünya hayatını tanzim eder4. 
Cibril hadisine göre din; İman, İslam ve ihsan kavramlarının birbirlerinin üzerine inşası ile elde edilen çok boyutlu bir kıvamı hedefler.  İman; aklı ve idraki, İslam; ameli, Hz. Peygamber (SAV) tarafından Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmek olarak tarif buyrulan ihsan ise kalpte belirli bir seviyeyi, nitelikli bir şuuru gerektirir.
Amel ve ahlakta ihsan kıvamına, “her nerede olursanız Allah sizinle beraberdir”5 ayetinin, zihin ve hissiyatta ihsan kıvamına ise, “Allah size şah damarınızdan daha yakındır6” ayetinin sırrına mahzar olmakla erişilebilir.  İhsan; ibadette tazim ve huşu, muamelatta nezaket, hal ve tavırda letafet, lisanda selaset, bunların neticesinde ise, ruhta asalet olarak tecessüm eder. Amel, hal, ahlak ve kalpte ihsan kıvamına ulaşan kul güzel hale gelir, neticede kendi mutlak güzel olan ve güzeli seven Allah, “Allah onları sever onlar da Allah’ı severler”7 ayetinde müjdelendiği üzere o kulu sever ve kendi sevgisini o kula lütfeder. 
Ameli, ahlakı ve sair tüm ahvalinde en güzel şekilde ihsana erenler Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimizin hakiki varisi olan Evliyâullah hazeratıdır. Vefatının üzerinden çeyrek asra yakın zaman geçmiş olmasına rağmen hala sevenlerinin gönlünde hayali cihana değer bir büyük Allah dostu olan merhum Hâce Musa Topbaş rahmetullâhi aleyh hayatının her safhasında, tüm amel ve ahvalinde ihsan kıvamına ermiş kamil bir mümin ve mürşid-i mükemmil idiler. Allah’a kulluğun, Habibullah (SAV)’e ümmetliğin, mürşide evlatlığın, fakire, dula, yetime, ümmete kol kanat germenin ihsan kıvamıyla nasıl yapılması gerektiğini sevenlerine bizatihi yaşayarak öğrettiler. Musa Efendi, güzel olan Allah’a en güzel şekilde kulluk edip, yemek yemenin, bir bardağı tutmanın, bir gülü koklamanın, hediye paketi yapmanın, bahçesindeki kedilerin, köpeklerin, martıların hatırını sorup gönüllerini almanın nasıl güzellikle yapılabileceğini talim eden bir güzellik abidesi oldular. Yaşadığı ihsan kıvamı ruhunun tüm hücrelerinde asalet olarak tecessüm etmiş bu büyük Allah dostu, nezaketin, letafetin, selasetin, zerafetin yaşayan bir örneği idiler adeta. Her an Allah tarafından göründüğü idrakinde zirveye ulaşmış Musa Efendi, hareketlerini kendini her daim gören O “en güzele” layık olacak güzellikte ifa etmenin gayretiyle yaşadılar. 

...

 

Yazının Devamını Altınoluk Dergisinden Okuyabilirsiniz.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook