İzzet Sahibi Bir Mü’min Olabilmek

Hakîkî Müslüman âilesini, büyüklerini, yurdunu ve bayrağını sever, insanlara karşı yumuşak davranır ve imkân buldukça herkese yardım eder. Annesini, babasını, büyüklerini sayar, küçüklerini sever hiç kimseyi incitmez. Temizliğe son derece dikkat eder (ifrata kaçmamak şartıyla) yediği içtiği, vücudu, eşyaları ve çevresi hep temiz olur. Hakîkî Müslüman, kul olduğunu bilir ve kulluk vazîfelerini eksiksiz yapmaya uğraşır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya yarın ölecekmiş gibi âhiret için çalışır. Çoluk çocuğunu ahlâklı ve örnek bir Müslüman olarak yetiştirir, onlara Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Kur’ân-ı Kerîm okumasını öğretir ve tahsil yaptırır. Yalnız akraba, arkadaş ve komşuları ile değil, bütün insanlarla iyi geçinir ve kendisiyle iyi geçinilir.

Hakîkî Müslüman dininin inceliklerini öğrenir, nîmetlere şükreder, yediği içtiği hep helâldir, kimsenin, malına canına, namusuna, göz dikmez. Hak yemez. Kötülük yapmaz kendisine yapılanlara sabreder. Hele hıyanet nedir bilmez. Haset edici, kıskanç ve kibirli değildir. Bilerek veya bilmeyerek bir günah işlerse hemen tevbe eder. Büyüklerine, ölmüş olan mü’minlere, arkadaşlarına ve çoluk çocuğuna dâimâ dua eder.

Hakîkî Müslüman işlerine son derece dikkatlidir. Zamanını boş geçirmez, çalışır, fakat rızkı Allah Teâlâ'dan bilir. Üzerine aldığı işi zamanında yapar. Kul hakkından çok korkar. Kusurları affeder, sırları ifşâ etmez, gizler. Hiç bir zaman zararlı söz söylemez, yazmaz ve okumaz. Kimse ile münâkaşa etmez ve kalbini kırmaz. Hakîkî Müslüman her işiyle çevresine örnek olur. Kimse ile alay etmez, yalan söylemez. Fitne çıkarmaktan çok sakınır. Sabırlıdır, sinirlerine hâkimdir. Müslümanın gıybetini yapmaz. Riyâ hatırından bile geçmez. Tatlı dilli, güler yüzlü, sözü ve özü doğrudur. Son derece alçak gönüllü, mütevâzıdır. İffet sahibi, şefkatli, cömert, dürüst ve kibardır. Hakîkî bir Müslüman, kötü huylardan uzak ve iyi huylara sahip olarak dünyada rahat ve huzur içinde yaşadığı gibi âhirette de sonsuz saâdete erer.

Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- güzel ahlâklı Allah dostlarını şöyle târif etmektedir:

– Allah dostlarının tavırları ne şaşılacak şeydir. Hâlleri ne kadar da güzeldir. Allah Teâlâ hazretlerinden kendilerine gelen her şey güzeldir. Allah Teâlâ onları mârifetullah üsâresi ile sulamış, kendi lütfunun hücresinde uyutmuş, bizzat kendisi ile ünsiyet ettirmiştir. Hiç şüphe yok ki onların Allah ile beraber bulunmaları ve ondan başka her şeyden alâkalarını kesmeleri, elbette güzel olacaktır. Onlar, Allah’ın huzurunda, ona lâyık olmayan hiçbir harekete tevessül etmezler. Kendilerini bir heybet sarmıştır. Allah diler kendilerini diriltir, ayağa kaldırır ihya eder, uyandırır. Onlar Allah’ın huzurunda tıpkı mağaralarındaki Ashâb-ı Kehf gibidirler. O Ashâb-ı Kehf ki, Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri haklarında şöyle buyurmuştur:

 “Biz onları kâh sağ yanına, kâh sol yanına çeviriyorduk. (Kehf Sûresi /18) Allah dostları, insanların en akıllılarıdır. Her hâllerinde Rabblarından mağfiret ve kurtuluş talep ederler. İşte onların himmet ve gayreti budur. Onlarca yapılması gereken en mühim şey budur. Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri hakîkî İslâm’a gönül verenlere ve aşağıdaki güzel sıfatlarla bezenenlere mağfiret ve mükâfât vaat ediyor.

 “Gerçekten Allah’ın emrine boyun eğen bütün erkek ve kadınlar (gereği üzere Allah’ı ve peygamberi tasdik eden) mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, ibâdete devam eden erkek ve kadınlar, (iş ve sözlerinde) sâdık erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, mütevâzı erkekler ve mütevâzı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar; çok zikreden erkekler ve kadınlar var ya, Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırlamıştır. (Ahzab Sûresi / 35)

Sâdık Dânâ, Altınoluk Sohbetleri-5, s. 72

PAYLAŞ:                

Sâdık Dânâ

Konya Kadınhanı’nda doğdu. Babası hayır sever bir tüccar olan Ahmed Hamdi Bey, annesi Âdile Hanım’dır. Dedesinin babası Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi (ö. 1889), Hâlid el-Bağdâdî’nin halifelerinden Boz

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle